NL
03 - 06 september 2024 SMM - Hamburg, DE
09 - 10 oktober 2024 Floating Offshore Wind - Aberdeen, IE

Privacybeleid

Kranendonk Pand 6

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KRANENDONK van (potentiële) klanten. Het is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) medewerkers (zie privacyverklaring sollicitanten).

KRANENDONK slaat persoonsgegevens op in haar database. Wij gebruiken deze gegevens voor communicatie met u of uw bedrijf en bijvoorbeeld voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Om onze relaties te onderhouden en uit te breiden, kunnen wij u voor marketingdoeleinden benaderen met relevante informatie of uitnodigingen. Verder kunnen we deze informatie gebruiken voor interne zakelijke doeleinden (bijv. managementinformatie) of om te voldoen aan de wet (bijv. fiscale bewaarwetten). Bij geschillen kunnen wij uw gegevens verwerken voor incassomaatregelen of gerechtelijke procedures.

De persoonsgegevens die wij kunnen opslaan omvatten noodzakelijke informatie zoals voor- en achternaam, titel en geslacht en contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook technische gegevens, zoals uw IP-adres en de pagina's die u bekijken op onze website. Verder slaan wij alle informatie op die relevant is voor de verstrekte/gevraagde opdrachten en offertes, waaronder allerlei gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van een project.

In de meeste gevallen krijgen wij uw gegevens van u, bijvoorbeeld als u ons een opdracht geeft of een offerte doet, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, ons uw visitekaartje geeft of informatie die wij ontvangen tijdens (telefonische) gesprekken en e-mail contact met u. Het bedrijf waarvoor u werkt, kan ons ook uw informatie verstrekken (zij moeten u hiervan op de hoogte stellen). Verder verkrijgen wij informatie in de loop van de uitvoering van een project. Ook kunnen we gegevens verkrijgen uit openbare bronnen.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of verwerking door een derde partij noodzakelijk is voor een goede uitvoering van een opdracht.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We profileren of gebruiken geen geautomatiseerde besluitvormingstools. We bewaren gegevens volgens ons bewaarbeleid, wat in feite betekent dat gegevens niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs nodig is.

De privacywet geeft u rechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar). U kunt een beroep doen op deze rechten door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat de meeste van de beschreven rechten niet absoluut zijn. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of wij aan een bepaald verzoek kunnen voldoen. Als wij niet in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren, zullen wij u uiteraard een motivering geven.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing op uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie zal op de website van KRANENDONK worden gepubliceerd.

Contactgegevens: info@kranendonk.com

Privacyverklaring aanvragers

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KRANENDONK van sollicitanten. De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is vastgelegd in het HR-handboek, waartoe iedere medewerker toegang heeft.

KRANENDONK slaat persoonsgegevens op in haar database. We gebruiken deze gegevens om je sollicitatie te verwerken.

De persoonsgegevens die wij kunnen bewaren zijn de gegevens die u met ons deelt via e-mail, een sollicitatieformulier en in gesprekken. Ook slaan we alle informatie op die relevant is voor het sollicitatieproces.

In de meeste gevallen ontvangen wij uw gegevens via een externe organisatie die het sollicitatieproces voor ons beheert. Deze externe organisatie verwerkt gegevens voor eigen doeleinden en heeft u, als het goed is, vooraf geïnformeerd hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook is het mogelijk dat wij de gegevens van u verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of verwerking door een derde partij noodzakelijk is voor een goede uitvoering van een opdracht.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We profileren of gebruiken geen geautomatiseerde besluitvormingstools.

We bewaren gegevens tot vier weken nadat het sollicitatieproces is afgerond. Als we in de toekomst opnieuw contact met je willen opnemen voor een vacature, dan zullen we toestemming vragen om je persoonsgegevens langer te mogen bewaren. Dat is dan maximaal een jaar.

De privacywet geeft u rechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar). U kunt een beroep doen op deze rechten door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat de meeste van de beschreven rechten niet absoluut zijn. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of wij aan een bepaald verzoek kunnen voldoen. Als wij niet in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren, zullen wij u uiteraard een motivering geven.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing op uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De meest recente versie zal op de website van KRANENDONK worden gepubliceerd.

Contactgegevens: info@kranendonk.com