Privacy statement

Privacy statement

This statement applies to the processing of personal data by KRANENDONK of (potential) customers. It does not apply to the processing of personal data of (potential) employees (see privacy statement applicants).

KRANENDONK stores personal data in its database. We use this information for communication with you or your company and, for example, for entering into agreements and executing them. In order to maintain and expand our relationships, we can approach you for marketing purposes with relevant information or invitations. Further, we could use this information for internal business purposes (e.g. management information) or to comply with the law (e.g. fiscal retention laws). In case of disputes, we could process your data for collection measures or legal proceedings.

The personal data that we can store include necessary information such as first and last name, title and gender and contact details such as address, telephone number, and e-mail address, but also technical data, such as your IP address and the pages you view on our website. We further store all information relevant for the orders and quotations given/requested, including all kinds of details relevant for the execution of a project.

In most cases we get your data from you, for example, if you give us an order or provide a quotation, visit our website, fill in a form on our website, give us your business card or information we receive during (telephone) calls and e-mail contact with you. The company you work for could also provide us with your information (they should notify you). We further obtain information in the course of the execution of a project. Also, we can obtain data from public sources.

We do not share the personal data with third parties unless we are legally obliged to do so, or processing by a third party is necessary for the proper execution of an assignment.

We have taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and unauthorized access to your data. We don’t profile or use automated decision making tools. We retain data according to our retention policy, which basically means that data won’t be stored longer than reasonably necessary.

The privacy law provides you with rights (access, rectification, erasure, restriction, objection). You can invoke these rights by contacting us via the contact details provided below. Please note that most of the rights described are not absolute. It depends on the circumstances of the case if we are able to respond to a particular request. If we are unable to respond to a particular request, we will of course provide you with justification.

In case you don’t agree with our decision regarding your request, you can file a complaint with the regulator. The regulator of the privacy legislation is the Dutch Data Protection Authority. You can find the contact details of the Personal Data Authority via the website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

This privacy policy can be changed. The most recent version will be published on the website of KRANENDONK.

Contact details: info@kranendonk.com

 

Dutch:

Dit  privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten. Het privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) werknemers. Zie hiervoor het privacy statement sollicitanten.

KRANENDONK slaat in haar database persoonsgegevens op. Wij gebruiken deze informatie voor de communicatie met u of uw bedrijf en bijvoorbeeld voor het aangaan van overeenkomsten en het uitvoeren hiervan. Om onze relatiekring te onderhouden en uit te breiden, kunnen wij u voor marketingdoeleinden benaderen met relevante informatie of uitnodigingen. Verder zouden we deze informatie kunnen gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld administratie en activiteiten van intern beheer) of om te voldoen aan de wet (bijvoorbeeld fiscale bewaartermijnen). In geval van geschillen, kunnen we uw gegevens verwerken voor incassomaatregelen of gerechtelijke procedures.

De persoonsgegevens die wij kunnen opslaan zijn onder meer: basisinformatie zoals voor- en achternaam, titel en geslacht en contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en emailadres. Technische gegevens, zoals uw IP-adres en de pagina’s die u op onze website bekijkt. We slaan verder alle informatie op die relevant is voor de gegeven en gevraagde orders en offertes, inclusief details die relevant zijn voor de uitvoering van een project.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw gegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht geeft of een offerte verstrekt, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, uw visitekaartje aan ons geeft of informatie die wij krijgen tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact met u. Het bedrijf waar u voor werkt, zou ons ook uw informatie kunnen verstrekken (zij zouden u op de hoogte moeten brengen). We verkrijgen verder informatie gedurende de uitvoering van een project. Ook kunnen wij gegevens verkrijgen via openbare bronnen.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of verwerking door een derde partij noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van een opdracht.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens tegen te gaan. We maken geen gebruik van profiling en/of geautomatiseerde besluitvormingshulpmiddelen. We bewaren gegevens volgens ons bewaarbeleid, wat betekent dat gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk worden opgeslagen.

Op grond van de wet heeft u diverse rechten (toegang, rectificatie, wissen, beperking, bezwaar). U kunt een beroep doen op deze rechten door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat de meeste van de beschreven rechten niet absoluut zijn. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of we in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren. Indien we niet in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren, ontvangt u uiteraard van ons een toelichting.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing over uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van KRANENDONK.

Contactgegevens: info@kranendonk.com

 

Privacy statement applicants

This statement applies to the processing of personal data by KRANENDONK of applicants. The processing of personal data of employees is specified in the HR manual, to which every employee has access.

KRANENDONK stores personal data in its database. We use this information to process your application.

The personal data that we can store is the data that you share with us via e-mail, an application form and in conversations. We also store all information that is relevant to the application process.

In most cases we receive your data through an external organization that manages the application process for us. This external organization processes data for its own purposes and, if it is right, has informed you in advance how they handle your personal data. It is also possible that we obtain the data from you during (telephone) conversations and e-mail contact with you.

We do not share the personal data with third parties unless we are legally obliged to do so, or processing by a third party is necessary for the proper execution of an assignment.

We have taken appropriate technical and organizational measures to prevent misuse, loss and unauthorized access to your data. We don’t profile or use automated decision making tools.

We save data for up to four weeks after the application process has ended. If we want to contact you again in the future for a vacancy, we will ask permission to be able to store your personal data for longer. That will then be a maximum of one year.

The privacy law provides you with rights (access, rectification, erasure, restriction, objection). You can invoke these rights by contacting us via the contact details provided below. Please note that most of the rights described are not absolute. It depends on the circumstances of the case if we are able to respond to a particular request. If we are unable to respond to a particular request, we will of course provide you with justification.

In case you don’t agree with our decision regarding your request, you can file a complaint with the regulator. The regulator of the privacy legislation is the Dutch Data Protection Authority. You can find the contact details of the Personal Data Authority via the website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

This privacy policy can be changed. The most recent version will be published on the website of KRANENDONK.

Contact details: info@kranendonk.com

 

Dutch:

Privacy statement sollicitanten

Dit  privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten. De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is vermeld in het personeelshandboek, waartoe iedere medewerker toegang heeft.

KRANENDONK slaat in haar database persoonsgegevens op. Wij gebruiken deze informatie om uw sollicitatie te kunnen behandelen.

De persoonsgegevens die wij kunnen opslaan zijn de gegevens die u met ons deelt via e-mail, een sollicitatieformulier en in gesprekken. We slaan verder alle informatie op die relevant is voor de sollicitatieprocedure. 

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw gegevens via een externe organisatie die voor ons het sollicitatieproces beheert. Deze externe organisatie verwerkt gegevens voor eigen doeleinden en heeft, als het goed is, vooraf aan u kenbaar gemaakt hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens. Het kan ook voorkomen dat wij de gegevens van u zelf verkrijgen tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact met u.

Wij delen de persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of verwerking door een derde partij noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van een opdracht.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens tegen te gaan. We maken geen gebruik van profiling en/of geautomatiseerde besluitvormingshulpmiddelen.

We bewaren gegevens tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Op grond van de wet heeft u diverse rechten (toegang, rectificatie, wissen, beperking, bezwaar). U kunt een beroep doen op deze rechten door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat de meeste van de beschreven rechten niet absoluut zijn. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of we in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren. Indien we niet in staat zijn om op een bepaald verzoek te reageren, ontvangt u uiteraard van ons een toelichting.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing over uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van KRANENDONK.

Contactgegevens: info@kranendonk.com